PUBLICATIONS

PEER REVIEWED JOURNAL ARTICLES

EUROPEAN SOCIOLOGICAL REVIEW

The Comparative Panel File: Harmonized Household Panel Surveys from Seven Countries

Turek, Kalmijn, Leopold (2021)

ADVANCES IN LIFE COURSE RESEARCH

Participation in Training at Older Ages: A European Perspective on Path Dependency in Life Course Trajectories

Turek, Henkens (2020)

THE GERONTOLOGIST

Turek, Oude Mulders, Henkens
(2020)

The Proactive Shift in Managing an Older Workforce 2009-2017: A Latent Class Analysis of Organizational Policies

PLOS ONE

Boissonneault, Oude Mulders, 
Turek, Carriere (2020)

A systematic review of causes of recent increases in ages of labor market exit in OECD countries

WORK EMPLOYMENT & SOCIETY

Turek, Henkens (2019)

How Skill Requirements Affect the Likelihood of Recruitment of Older Workers in Poland: The Indirect Role of Age Stereotypes

EUROPEAN JOURNAL OF AGEING

Stypińska, Turek (2017)

Hard and Soft Age Discrimination – the Dual Nature of Workplace Discrimination

INTERNATIONAL JOURNAL FOR EQUITY IN HEALTH

Drożdżak, Turek (2016)

Retirement and perceived social inferiority link strongly with health inequalities in older age: decomposition of a concentration index of poor health based on Polish crosssectional data

[PL] PROBLEMY POLITYKI SPOLECZNEJ

Turek K, Worek (2016)

Aktywność edukacyjna osób starszych w Polsce – poziom, uwarunkowania i kierunki rozwoju polityki publicznej 
[Educational activity of older people - the level, conditions, and public policy]

[PL] SOCIOLOGICAL STUDIES

Znaczenie wieku na rynku pracy – model relacji pomiędzy pracownikiem i pracodawcą
[The meaning of age in the labour market – model of employer-employee relations]

Turek (2015)

CONTRIBUTIONS TO HUMANITIES

Turek (2015)

Retirement as an effect of employer-employee relations

[PL] EDUKACJA

Worek, Turek, Szczucka (2015)

Problemy i dylematy rozwoju systemu uczenia się przez całe życie w Polsce [Problems and dillemas of lifelong learning system in Poland]

PUBLIC GOVERNANCE

Using Pragmatic Grounded Theory in the evaluation of public policies

Krupnik, Turek (2014)

EMPLOYEE RELATIONS

The role of employers opinions about skills and productivity of older workers: example of Poland

Turek, Perek-Białas (2013)

INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL WELFARE

Organisation-level policy toward older workers in Poland

Perek-Białas, Turek (2012)

INTERNATIONAL JOURNAL OF MANPOWER

Volunteering in older age: an organizational perspective

Principi, Lindley, Perek-Białas, Turek (2012)

CHAPTERS IN INTERNATIONAL BOOKS

CHAPTER

Turek, Perek-Białas, Stypińska (2015)

Socio-economic status in ageing Poland: A question of cumulative advantages and disadvantages, (In:) K. Komp & S. Johansson (Eds.) Lifecourse perspective on ageing populations: A critical and international approach, Bristol, The Policy Press

CHAPTER

Turek, Perek-Białas (2014)

Older volunteers in Poland: the heritage of the socialist regime, (In:) A. Principi, P. Jensen, G. Lamura (Eds) Active ageing: Voluntary work by older people in Europe, Bristol, The Policy Press

CHAPTER

Ruzik-Sierdzinska, Perek-Bialas, Turek (2013)

Did transition to market economy and the EU membership have an impact on active ageing policy in Poland?, (In:) The making of aging policy: theory and practice in Europe, Edward Elgar

WORKING PAPERS

NETSPAR

Turek, Henkens (2019)

Accessibility of Training in Older Age: A Longitudinal European Perspective

NETSPAR

Turek, Oude Mulders, Henkens (2019)

Changes in Employers’ ways of dealing with older workers

Other publications

 1. Turek K. (2015), Wydłużenie okresu kariery zawodowej – polityka organizacyjna wobec wyzwań związanych z procesem starzenia się ludności [Lengthening of working careers – organisational policies towards challenges of ageing populations], (In:) J. Górniak (Ed.) Polski rynek pracy – wyzwania i kierunki działań [Polish labour market – challanges and solutions]. Warszawa, PARP: 55-79

 2. Worek B., Turek K. (2015), Kształcenie przez całe życie - „akcelerator" rozwoju [Lifelong learning – accelerator for development], (In:) J. Górniak (Ed.) Polski rynek pracy – wyzwania i kierunki działań [Polish labour market – challanges and solutions]. Warszawa, PARP: 80-98

 3. Turek K. (2015), The grey side of the labour market. (In:) J. Górniak (Ed.) The Hidden Human Capital – Additional Capacities of the Polish Labour Market, PARP: 121-161

 4. Szczucka A., K. Turek, B. Worek (2014) Trailing behind Europe – the conditions and strategies for development of competences of adult Poles, (In:) J. Górniak (Ed.) Competencies of Poles vis-a-vis the needs of the Polish economy, Warszawa, PARP: 66-112.

 5. Szczucka A., K. Turek, B. Worek (2014), Rozwijanie kompetencji przez dorosłych Polaków [Developement of comeptences of adult Poles], Warszawa, PARP.

 6. Turek, K., Sz. Czarnik (2014), Aktywność zawodowa i wykształcenie Polaków [Labour market activity and education of Poles], Warszawa, PARP.

 7. Turek, K. (2013), Population ageing as a challenge for economy, labour market, public policy and citizens, (In:) J. Górniak (Ed.) Youth or experience? Human capital in Poland, Warszawa, PARP: 74-105.

 8. Turek, K., Sz. Czarnik (2012), Impact of the level of education on occupational career, (In:) J. Górniak (Ed.) Competences as a key to the development of Poland. Warszawa, PARP: 100-139

 9. Turek, K., J. Perek-Białas, (2012), Zarządzanie wiekiem [Age management], (In:) Doradztwo Zawodowe [Vocational Guidance], Kraków, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J. Tischnera: 70-78

 10. Szczucka A., K. Turek, B. Worek (2012), Adult learning and development of human capital: actors, strategies, determinants and barriers, (In:) J. Górniak (Ed.) Competences as a key to the development of Poland. Study of Human Capital in Poland 2011, Warszawa, PARP: 140-175

 11. Turek, K., Sz. Czarnik (2012), Impact of the level of education on occupational career, (In:) J. Górniak (eds.) Competences as a key to the development of Poland. Study of Human Capital in Poland 2011, Warszawa, PARP: 100-139

 12. Czarnik Sz., K. Turek (2012), Wykształcenie, praca, przedsiębiorczość Polaków [Education, work and entrepreneurship of Poles]. Warszawa, PARP

 13. Szczucka A., K. Turek, B. Worek (2012), Kształcenie przez całe życie [Lifelong learning]. Warszawa, PARP

 14. Czarnik, Sz., K. Turek (2012), Occupational activity of Poles. Career, education, competencies, Warszawa, PARP

 15. Szcucka A., K. Turek, B. Worek (2012), Kształcenie po szkole. Uczenie się dorosłych, inwestycje w kadry w przedsiębiorstwach, instytucje [Education after school. Lifelong learning, human resources investments, training institutions], Warszawa, PARP

 16. Perek-Białas, J., K. Turek (2012),  Socjologiczne podejście do procesów starzenia się społeczeństw [Sociological approach to the ageing of societies], (In:) G. Bryda (Eds.) Światy i konteksty społeczne. Krakowskie Spotkania Socjologiczne, Nomos: 137-148

 17. Turek, K., (2011), Diagnosis of human capital in Poland, (In:) Sz, Czarnik, M. Dobrzynska, J. Górniak, et al. Study of Human Capital in Poland, Warszawa, PARP: 50 – 108

 18. Turek, K. (2011), The unemployed – the untapped resources of Polish economy, Warszawa, PARP.

 19. Turek, K. (2011), Aktywność społeczna osób starszych w Polsce. Trzeci sektor seniorów [Social activity of older peple in Poland. The third Sector of Seniors], (In:) J. Mucha, Ł. Krzyżowski (Ed.), Ku socjologii starości [Towards the sociology of ageing], Kraków, Wydawnictwo AGH: 153-173.

 20. Perek-Białas, J., K. Turek (2011), Starszy pracownik z punktu widzenia pracodawcy [Older employee from the employer’s stand point], (In:) J. Mucha, Ł. Krzyżowski (Ed.) Ku socjologii starości [Towards the sociology of ageing], Kraków (In:) Wydawnictwo AGH: 131-151.

 21. Turek, K., J. Perek-Białas (2011), Productivity and skills of older workers in view of Polish employers, Economic and social consequences of ageing of the Polish society, Warsaw, Institute of Statistic and Demography of Warsaw School of Economics

 22. Stypińska, J., J. Perek-Białas, K. Turek (2010), The consequences of reconciliation of work and care among Polish population 50+, Attitudes and behaviours of Poles towards retirement decisions. Warsaw, Institute of Statistic and Demography of Warsaw School of Economics

 23. Perek-Białas, J., K. Turek (2010), Działania pracodawców na rzecz aktywizacji potencjału osób starszych [Employers activity for activation of older workers’ potential], (In:) D. Kałuża, P. Szukalski (Eds.) Jakość życia seniorów w XXI wieku. Ku aktywności [Quality of life of older people in XXI century, Towards activity], Łódź, Wydawnictwo Biblioteka Łódź: 122-135.

 24. Perek-Białas, J., H. Strzałkowska, K. Turek (2010), Model świadczenia usług doradztwa i rozwoju kariery pracowników 50+ [The model of services of counseling and career development of employees 50+], (In:) Pracuje - rozwijam kompetencje. Innowacyjny model wsparcia dla pracowników 50+ [I work – develop my competences. Innovative model of supporting workers 50+], Sopot, PBS DGA: 13-75.

 25. Turek, K., [accepted 2009, not published] Understanding human action. Quasi-experimental question form in comparison with conjoint analysis and choice models, Angewandte Sozialforschung

 26. Turek, K. (2007) W poszukiwaniu Nowego Europejczyka. Tożsamość europejska: fakt czy postulat? [In search of the New European. European identity: fact or postulate?], Article prized as the best academic work on the 50 years of European integration, Kraków, Institute of Strategic Studies.

Konrad Turek, PhD | Sociology | Work & Ageing Research 

©2020 by Konrad Turek